Saturday, March 28, 2015

Friday, March 27, 2015

Transformation

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

"We are here, it seems,
 to be transformed,
and transformed again,
and again, and again."- Michael Cunningham

Thursday, March 26, 2015

The Directions You Need"When you can't go back,
you have to worry only about the
best way of moving forward." - Paulo Coelho

Wednesday, March 25, 2015

Tuesday, March 24, 2015

Monday, March 23, 2015

Sunday, March 22, 2015

HomeSunrise in the Florida Keys - travel pinspiration: http://www.ytravelblog.com/travel-pinspiration-beautiful-sunrises/

"Wherever you go, stand in front of the 


ocean and you will feel at home."


Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin