Friday, March 27, 2015

Transformation

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

"We are here, it seems,
 to be transformed,
and transformed again,
and again, and again."- Michael Cunningham

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin